www.bcmx.net > 三年级上册 算题

三年级上册 算题

小学三年级上学期数学计算题训练 一、口算。(48×0.33=16+20×0.5=26分) 50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= ...

1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159 4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29) 7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25 10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷10 13、(466-25×4)÷6 14、(43+32...

~相当于× :123~2、426~3、56~9、477~2、255~9、444444~0……55~5、789~4、855~2……

递等式,即四则混合运算。在四则混合运算的算式中,按照运算顺序把计算过程依次用等式表示出来,这样的等式叫做递等式。 例: 485 - ( 6 × 4 + 32 ) = 485 - ( 24 + 32 ) = 485 - 56 = 429

27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 4600+4700=...

告诉我,到底要几道?其次,要乘法和除法吗?要不要混合运算和分数运算?

59*60≈ 207*3= 0.3+0.4= 15*40= 35*20= 180÷6= 30*50= 59*60≈ 1.4-0.5= 999÷9= 60*11= 35*20= 366÷6= 30*23= 12*8= 27+32= 48+27= 4500*20= 73+15 = 120*600 = 200*360= ...

附加答案:1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40= 9 10.40×20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90×2= 180 14.16×6= 96 15.300×6= 1800...

同级运算时,从左到右依次计算; 两级运算时,先算乘除,后算加减。 有括号时,先算括号里面的,再算括号外面的; 有多层括号时,先算小括号里的,再算中括号里面的,最后算括号外面的。 要是有乘方,最先算乘方。 在混合运算中,先算括号内的数...

264+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29 900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189 81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81 542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9 838-(138+275) 96...

网站地图

All rights reserved Powered by www.bcmx.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bcmx.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com